„Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity“

Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity – ONLINE

Cílem školení je přiblížit aktuální legislativu a strategie v oblasti ochrany krajiny a její biodiverzity. Současně budou představeny aktuální trendy a i netradiční postupy v oblasti ochrany přírody a její biodiverzity včetně příkladů dobré praxe.
Číslo akreditace MV: zažádáno o akreditaci

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0%) Kč
Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 • Blok č. 1: Biologická rozmanitost v aktuální výzkumu
  – Stručné shrnutí, jaké jsou aktuální poznatky o tom, co prospívá biodiverzitě v české krajině.
  – Co z toho vyplývá pro management ochrany přírody i správu soukromě obhospodařovaných pozemků.
 • Blok č. 2: Zákony a strategie na ochranu biodiverzity
  – Vymezení ochrany biodiverzity v Politice ochrany biodiverzity, Státním programu ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025, Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR a Úmluvě o biologické rozmanitosti.
  – Představení vazeb těchto dokumentů na českou legislativu a zohlednění ochrany biodiverzity v zákoně o ochraně přírody a krajiny.
 • Blok č. 3: Aktuální trendy a netradiční postupy v ochraně přírody
  – Příležitosti pro ochranu divočiny, podpora starých lesů a „zpralesovatění“.
  – Lesní a luční pastva, výřezy, hrabání opadu a vypalování pro podporu úvodních sukcesních stadií vývoje stanovišť.
  – Rušení meliorací, obnova mokřadů, renaturace a revitalizace toků.
 • Blok č. 4: Zemědělské postupy a krajinotvorné prvky
  – Poldery, průlehy, zasakovací příkop, rybníky, tůně. Voda v krajině.
  – Trvalá opatření v krajině zahrnující ochranné pásy, zatravňování, agrolesnictví, výsadby.
  – Krátkodobá opatření zahrnující úhory, biopásy či plochy pro ochranu čejky
 • Blok č. 5: Příklady dobré praxe zemědělského hospodaření
  – Provázání komunitní výroby energie a ekologického zemědělství ve Velkých Hostěrádkách.
  – Vytváření tzv. Živého regionu s provázanými skupinami místních lidí, kteří se věnují jídlu a zemědělství.
  – Zkušenosti z projektů, které se věnují férové transformaci venkova.
 • Blok č. 6: Shrnutí a diskuze

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Jan Skalík

Mgr. Jan Skalík

Působí jako koordinátor Hnutí DUHA v oblasti lesnictví a zemědělství. Do roku 2020 působil jako asistent na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.