„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-243/2023 pro úředníky a AK/VE-121/2023 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona o ochraně přírody a krajiny a povinnostech veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

1. Úvod do zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho novely, prováděcí právní předpisy, mezinárodní úmluvy, evropské předpisy, aktuální legislativní návrhy: národně-parková novela.

2. Základní pojmy a systém zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 • Výklad pojmů pro účely zákona nedefinovaných ve světle judikatury – obecný postup správního orgánu, výklady v praxi nejfrekventovanějších pojmů (VKP ze zákona atd.).
 • Ochrana obecná a zvláštní, územní a druhová, ochrana území soustavy Natura 2000.

3. Přehled právních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

 • Administrativní, koncepční, ekonomické a sankční nástroje – principy užití.
 • Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření orgánů ochrany přírody, „dohoda“ s orgánem ochrany přírody.
 • Rozhodnutí OOP – nároky na odůvodnění, podklady a jejich hodnocení, jednání s účastníky včetně ekologických spolků.

4. Odpovědnost v ochraně přírody a krajiny.

 • Deliktní odpovědnost správněprávní (přestupky a jiné správní delikty) a trestní (trestné činy), odpovědnost za ekologickou újmu, odpovědnost za škodu.

5. Orgány ochrany přírody a jejich kompetence, účast veřejnosti.

 • Orgány obecné a speciální, státní dozor v ochraně přírody.
 • Postavení občanských sdružení (spolků) a obcí

6. Praktické otázky aplikace nejdůležitějších právních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.