„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-135/2020 pro úředníky a AK/VE-89/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona o ochraně přírody a krajiny a povinnostech veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2400 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

1. Úvod do zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho novely, prováděcí právní předpisy, mezinárodní úmluvy, evropské předpisy, aktuální legislativní návrhy: národně-parková novela.

2. Základní pojmy a systém zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 • Výklad pojmů pro účely zákona nedefinovaných ve světle judikatury – obecný postup správního orgánu, výklady v praxi nejfrekventovanějších pojmů (VKP ze zákona atd.).
 • Ochrana obecná a zvláštní, územní a druhová, ochrana území soustavy Natura 2000.

3. Přehled právních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

 • Administrativní, koncepční, ekonomické a sankční nástroje – principy užití.
 • Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření orgánů ochrany přírody, „dohoda“ s orgánem ochrany přírody.
 • Rozhodnutí OOP – nároky na odůvodnění, podklady a jejich hodnocení, jednání s účastníky včetně ekologických spolků.

4. Odpovědnost v ochraně přírody a krajiny.

 • Deliktní odpovědnost správněprávní (přestupky a jiné správní delikty) a trestní (trestné činy), odpovědnost za ekologickou újmu, odpovědnost za škodu.

5. Orgány ochrany přírody a jejich kompetence, účast veřejnosti.

 • Orgány obecné a speciální, státní dozor v ochraně přírody.
 • Postavení občanských sdružení (spolků) a obcí

6. Praktické otázky aplikace nejdůležitějších právních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova

JUDr. Aleš Sova

Působí jako právník pro oblast životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci své práce se zabývá na KÚ MSK procesními právními předpisy, jako je zejména správní řád, kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí nebo zákon o ochraně osobních údajů, jakož i práce se speciálními právními předpisy, především pak v oblastech odpadového hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana horninového prostředí (nerostného bohatství) nebo posuzování vlivů na životní prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.