„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Lektoři

Disponujeme zkušeným lektorským týmem, který disponuje dovednostním a znalostním zázemím díky jejich praxi na úřadech státní a veřejné správy. Zapojujeme i odborníky ze soukromého sektoru, kteří patří ke špičce v daném oboru a mohou své znalosti a dovednosti přenášet dále odborníkům působícím v rámci ÚSC.

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů kurzů v oblasti PR, kyberbezpečnosti, používání sociálních sítí, ale i jako lektor obecných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.

Ing. Josef Kutáč, Ph.D.

Ing. Josef Kutáč, Ph.D.

Působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na katedře ekonomiky a managementu v metalurgii. Je rovněž jednatelem a senior konzultantem ve společnosti ATACO consulting, spol. s r.o. Ve své profesní i pedagogické praxi se věnuje zejména oblasti finančního a ekonomického řízení výrobních a nevýrobních společností, příspěvkových organizací a obcí. Je poradcem pro oblast controllingu, investičního rozhodování, sestavování rozpočtů a kalkulací, KPI a zavádění controllingových informačních systémů. Dlouhodobě spolupracuje s ACCON GROUP a.s. jako odborný lektor pro finanční a ekonomické obory.

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA.

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA.

Generální ředitel společnosti ACCON GROUP a.s. Vystudoval pedagogickou fakultu Karlovy univerzity obor matematika a chemie. Následně působil na několika manažerských postech. Ve svém podnikání a vedení společnosti ACCON GROUP a.s. se věnuje a specializuje na dotační management, řízení dotačních projektů, v rámci kterého se zaměřuje i na strategické plánování a plány rozvoje obcí.

Ing. Michal Nový

Ing. Michal Nový

Během své praxe se věnoval konstrukčnímu vývoji a následně developerské činnosti. Projektovým řízením se zabýval v několika oborech. Působí v pozici místopředsedy představenstva společnosti CETTUS a.s., která se zabývá přípravou staveb, projekčními činnosti a komplexní inženýrskými činnosti. Spolupracuje s ACCON GROUP a.s. jako odborný lektor pro oblast stavebnictví.

Ing. Dagmar Lanzová

Ing. Dagmar Lanzová

Vystudovala ČVUT fakultu stavební v oboru konstrukce a doprava. Od roku 2006 působí v Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky jako odborná konzultantka pro přístupnost prostředí. Pracuje rovněž jako odborný poradce Poradny NRZP ČR, ve spolupráci s VVZPO se podílí na připomínkování technických a legislativních předpisů, zejména agendě stavebního zákona a dalších stavebních a dopravních předpisů. Dlouhodobě spolupracuje se společností ACCON Group, a.s. jako odborný konzultant investičních a sociálních projektů, dále pak jako lektor pro stavební předpisy a legislativu.

JUDr. Aleš Sova, Ph. D.

JUDr. Aleš Sova, Ph. D.

Lektor je právník s 23letou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vyučuje správní právo na Vysoké škole podnikání a práva. Již několik let je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením na odpadové hospodářství, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, lesní hospodářství a myslivost, kdy předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona o svobodném přístupu k informacím nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Mgr. Michal Drkula

Mgr. Michal Drkula

Působí na krajském úřadě Pardubického kraje na oddělení kultury a památkové péče, kde se věnuje ochraně památek.

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Mgr. Jarmila Hasoňová

Mgr. Jarmila Hasoňová

Působí na pozici ředitelky organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o., kde se věnuje problematice krizové intervence a problematice domácího násilí a spolupracuje jak s jednotlivými sociálními odbory ve Zlínském kraji, tak i s Policií ČR, pro které v této oblasti provádí také lektourskou činnost.

Mgr. Alice Kovářová

Mgr. Alice Kovářová

Působí v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Zlín jako sociální pracovnice, koordinátorka a mediátorka. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vystudovala obor rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Lektoruje kurz Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi.

JUDr. Václav Dobrozemský

JUDr. Václav Dobrozemský

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako 1. mistostarosta města Nový Jičín, v roce 2013-2018 působil jako právník města Fulnek a v roce 2018 jako právník města Studenka. Prednáší přávo na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě humanitních studií. Má za sebou krom bohatých lektorských zkušeností v oblasti problematiky ÚSC a vztahů příspěvkových organizací s obcemi i publikační činnost ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Mgr. Aleš Přichystal

Mgr. Aleš Přichystal

konzultant krizového řízení a lektor • expert na problematiku prevence a zvládání krizových situací velkého rozsahu • mnohaleté praktické zkušenosti s krizovým managementem • lektor kurzů pro úředníky veřejné správy a samosprávy, starosty a zastupitele v rámci vzdělávacích projektů realizovaných Ministerstvem vnitra a Svazem měst a obcí ČR. • autor knihy "Přežít nebo zemřít" a mnoha publikací a článků • předseda organizace CIVILNÍ STRÁŽ z.s.