„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Lektoři

Disponujeme zkušeným lektorským týmem, který disponuje dovednostním a znalostním zázemím díky jejich praxi na úřadech státní a veřejné správy. Zapojujeme i odborníky ze soukromého sektoru, kteří patří ke špičce v daném oboru a mohou své znalosti a dovednosti přenášet dále odborníkům působícím v rámci ÚSC.

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA.

Mgr. Drahomír Mejzr, MBA.

Generální ředitel společnosti ACCON GROUP a.s. Vystudoval pedagogickou fakultu Karlovy univerzity obor matematika a chemie. Následně působil na několika manažerských postech. Ve svém podnikání a vedení společnosti ACCON GROUP a.s. se věnuje a specializuje na dotační management, řízení dotačních projektů, v rámci kterého se zaměřuje i na strategické plánování a plány rozvoje obcí.

Ing. Dagmar Lanzová

Ing. Dagmar Lanzová

Vystudovala ČVUT fakultu stavební v oboru konstrukce a doprava. Od roku 2006 působí v Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky jako odborná konzultantka pro přístupnost prostředí. Pracuje rovněž jako odborný poradce Poradny NRZP ČR, ve spolupráci s VVZPO se podílí na připomínkování technických a legislativních předpisů, zejména agendě stavebního zákona a dalších stavebních a dopravních předpisů. Dlouhodobě spolupracuje se společností ACCON Group, a.s. jako odborný konzultant investičních a sociálních projektů, dále pak jako lektor pro stavební předpisy a legislativu.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Je také lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství se zaměřením mimo jiné na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci kurzů předává i praktické zkušenosti se související aplikací správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Mgr. Michal Drkula

Mgr. Michal Drkula

Působí na krajském úřadě Pardubického kraje na oddělení kultury a památkové péče, kde se věnuje ochraně památek.

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Mgr. Jarmila Hasoňová

Mgr. Jarmila Hasoňová

Působí na pozici vedoucí Intervenčního centra Zlínského kraje, kde se věnuje problematice krizové intervence a problematice domácího násilí a spolupracuje jak s jednotlivými sociálními odbory ve Zlínském kraji, justicí, tak i s Policií ČR, pro které v této oblasti provádí také lektorskou činnost.

JUDr. Václav Dobrozemský

JUDr. Václav Dobrozemský

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako 1. mistostarosta města Nový Jičín, v roce 2013-2018 působil jako právník města Fulnek a v roce 2018 jako právník města Studenka. Prednáší přávo na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě humanitních studií. Má za sebou krom bohatých lektorských zkušeností v oblasti problematiky ÚSC a vztahů příspěvkových organizací s obcemi i publikační činnost ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Působí na katedře sociologie,andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty UP v Olomouci.

Ing. Renata Straková

Ing. Renata Straková

Působí jako stavební inženýrka a energetický specialista a jako poradce a konzultat pro energetický management, audit a energetické posudky.